Zabezpieczenia przeciwpożarowe składowisk odpadów

Zabezpieczenia przeciwpożarowe składowisk odpadów

Wiele miejsc oraz obiektów wymaga dodatkowych zabezpieczeń, które mają je uchronić przed zdarzeniami niepożądanymi. Wiele wymogów oraz wytycznych znaleźć można w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych. Tak jest między innymi z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz ogólnie z ochroną ppoż. W przypadku obiektów użyteczności publicznej czy miejsc, gdzie w przestrzeni zamkniętej jednocześnie przebywać może wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych systemów alarmowych.

Co znajduje się w operacie przeciwpożarowym?

operat ppożIch zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz jak najszybsze poinformowanie osób znajdujących się w pobliżu jak i stosownych służb. Niemniej niektóre obiekty, instalacje czy inne części budynku mają specyficzne zadania i na ich terenie z reguły nie przebywają ludzie. Przykładem mogą być chociażby miejsca magazynowania i składowania odpadów. Pomimo, że na ich terenie nie przebywa większa liczba ludzi i często są to przestrzenie otwarte to ze względu na newralgiczną funkcję muszą być one odpowiednio chronione i monitorowane. W tym celu konieczne jest określenie z odpowiednimi jednostkami sposobów realizacji ochrony. Sporządzany jest operat ppoż, który jest dokumentem zawierającym wszystkie postanowienia co do ochrony tego typu przestrzeni. Jest on składową następujących dokumentów: zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dokument taki mogą opracować jedynie osoby posiadające niezbędną wiedzę, kwalifikację oraz doświadczenie. Muszą być one również do tego celu uprawnione. Obecnie prawo przewiduje, że operat ppoż może być sporządzony przez: rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżynierów pożarnictwa. Osoby, które chcą spełnić wszelkie wymogi prawne obowiązujące na składowiskach powinny zlecić wykonanie takiego dokumentu jednej z wyżej wymienionych grup specjalistów.

W przypadku zapotrzebowania na taką usługę bez problemu można znaleźć odpowiednią osobę, którą będzie w stanie wykonać wszelkie niezbędne czynności w ustalonym terminie. Jak widać bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo zarówno w przypadku budynków jak i również innych przestrzeni, które ze względu na pełnioną funkcję muszą posiadać dodatkowe systemy. Tylko w ten sposób można zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w pobliżu.